Ārpustirgus sektora projekti
.

 • Uzņēmēju un sabiedrības socioloģiskās aptaujas par korupcijas jautājumiem
 • Specializētas socioloģiskās aptaujas par finanšu un ekonomikas jautājumiem
 • Rīgas Stradiņa universitātes darbinieku apmierinātības pētījums
 • Jauniešu aptauja par izglītības un darba izvēlēm (lauka darbs)
 • Ilgstošo bezdarbnieku aptauja
 • Juridisko speciālistu aptauja (lauka darbs)
 • Pētījuma "Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos" lauka darbs
 • Pētnieciskie pakalpojumi IEE projekta "PTP-Cycle"ietvaros

Citi projekti:

 • Algu dinamikas aptauja (ES Nacionālo Centrālo banku sistēmas kopīgā pētījuma Latvijas daļa)
 • EMPLOYER BRANDING INDEX (Latvija, Lietuva, Igaunija)
 • Iedzīvotāju aptauja ES programmas "Saprātīga Enerģija Eiropai" līdzfinansēta projekta „Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem” ietvaros
 • Darba tirgus īstermiņa prognoze 2014.gada 2.pusgadam (darba devēju aptauja)
 • NVA datubāzu informācijas sagatavošana pētījumu veikšanai un izlašu veidošanai
 • Telefonintervijas ar darba devējiem, kas izmantojuši NVA pakalpojumus
 • Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību eiro ieviešanas jautājumos (2013-2014)
 • Nodarbinātības pasākumus izmantojušo personu telefonintervijas
 • Telefonintervijas ar bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kam šāds statuss bijis ilgāku laiku
 • NVA apmācībās piedalījušos klientu telefonintervijas
 • Jaunatnes politikas indeksa pētījumi Latvijas pašvaldībās (2013-2014)
 • Darba tirgus pētījumi (2012-2013)
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pētījums par valodu lietojumu
 • Pētījuma par politikas plānošanas sistēmas novērtējumu lauka darbs
 • Administratīvo procedūru novērtējums nodokļu jomā (pašnodarbināto personu aptauja)
 • Sabiedrības vajadzību un mediju lietošanas paradumu izpēte atbilstoši Koncepcijai par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi
 • Masu informācijas līdzekļu (mediju) lietojuma paradumu pētījums Latgales reģionā

Tirgus sektora klienti

Mūsu klientu vidū...